Domovská stránka » Bojujeme proti rakovině » PROJEKT CESTA PACIENTA PROVÁZÍ NEMOCNÉ BĚHEM JEJICH LÉČBY I PO NÍ
ADVERTORIAL

Diagnostika nádorového onemocnění přináší nelehké období pro každého z nás. Zorientovat se v procesu léčby a usnadnit tak její samotný průběh si klade za cíl projekt Cesta Pacienta. Tento návod poskytuje lidem potřebné informace nejen o dané nemoci, možnostech léčení, remisi, ale i prevenci.

Mgr. Petra Adámková

předsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů

V České republice se nachází třináct Komplexních onkologických center, ve kterých je dostupná nejmodernější inovativní léčba. Na tato pracoviště pak navazuje síť regionální péče. Pro usnadnění orientace v celém procesu vznikla tzv. Cesta pacienta, která je v současné době největším projektem Hlasu onkologických pacientů (HOP).

Projekt pomáhá nemocným i lékařům

Cílem je představit ideální cestu pacientů každou onkologickou diagnózou, a to od příznaků a diagnostiky přes léčení až po následnou péči. Nachází se zde také užitečné rady a informace ohledně remise, jež zahrnuje postupný návrat do běžného života či práce. Cesty pacienta přinášejí přehled všech možností léčby a jsou dobrou pomůckou i pro lékaře. Ten může dotyčnému ukázat, která „cesta“ je pro něho právě ta vhodná. V dnešní době se totiž léčba stanovuje individuálně podle typu nádoru daného člověka.

Dotazníkem ke zkvalitnění systému péče

Druhou a nedílnou součástí projektu Cesta pacienta je dotazníkové šetření, kterým chce HOP zmapovat reálnou cestu pacientů jednotlivými diagnózami a kraji ČR. Tento dotazník je k dispozici všem lidem, kterým byl diagnostikován karcinom v posledních pěti letech a je dostupný na webových stránkách www.hlaspacientu.cz. Jedná se o první část velkého výzkumného šetření Hlasu onkologických pacientů, které si klade za cíl zmapovat situaci před nástupem léčby na onkologii. Na základě odpovědí dotazovaných se zaměří pozornost na tzv. „šedá místa“ systému péče, aby mohlo dojít k jeho zkvalitnění. Následovat bude druhý díl šetření, který se bude týkat průběhu léčení. Závěrečná část průzkumu se bude věnovat následné péči, návratu do práce, a především kvalitě života onkologických pacientů v remisi.

Cílem je představit ideální cestu pacientů každou onkologickou diagnózou, a to od příznaků a diagnostiky přes léčení až po následnou péči.

Na projektu spolupracuje HOP s Českou onkologickou společností (ČOS). Garanty jednotlivých návodů (Cest pacienta) jsou odborníci na danou diagnózu. Výsledky dotazníku chce Hlas interpretovat ve spolupráci s ČVUT, Fakultou biomedicínského inženýrství, Českou onkologickou společností, Ministerstvem zdravotnictví i samotnými plátci. Tento průzkum tak přispěje ke zlepšení systému péče a nastavení co nejefektivnější cesty pacientů onkologickou léčbou v ČR.

Další článek