Skip to main content
Domovská stránka » Zdraví rodiny » INOVATIVNÍ POSTUPY V OPERACI SÍTNICE
ADVERTORIAL

Během očních operací se dnes lékaři opírají o nejmodernější zobrazovací metody, mikroinvazivní chirurgii i stále se rozšiřující robotizaci. Co se skrývá pod termínem pars plana vitrektomie?

prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.

FEBO oční klinika LF UK a FN v Hradci Králové

PPV je metoda operace oka, jedná se o odstranění sklivce cestou pars plana – to je bezpečná oblast pro vstup do nitra oka, přibližně 3,5–4 mm od rozhraní rohovky a bělimy. V tomto místě vstupujeme do oka mikrochirurgickými nástroji. PPV řeší především onemocnění sklivce a sítnice.

Hlavní indikace pro PPV jsou krvácení do oka, odchlípení sítnice, onemocnění rozhraní sklivce a sítnice, komplikace diabetu, nitrooční záněty, úrazy a další.

Ano, ale vše závisí na diagnóze, kvůli které je operace prováděna. Setkáváme se s následným odchlípením sítnice, zánětem nebo nízkým (i vysokým) nitroočním tlakem.

Před rozhodnutím o operaci PPV je zásadní pečlivé zhodnocení stavu pacienta pomocí řady vyšetřovacích metod, někdy i se sledováním v delším časovém intervalu, a to kvůli k posouzení vývoje onemocnění a zvážení možných přínosů a rizik. Dále je nutný podrobný rozhovor s pacientem, během kterého mu lékař vysvětlí vše potřebné pro poskytnutí informovaného souhlasu se zákrokem.

Během operace, která je v dnešní době prováděna většinou v místním umrtvení a ambulantně, je potřebná spolupráce s operatérem. Zornice oka je rozšířena a oko znecitlivěno. Pacient leží klidně na zádech, operační pole je překryto sterilním rouškováním, ale pokud není v celkové anestézii může se zdravotníky komunikovat.

Zdroj: Adobe Stock

Po operaci jsou do oka podána antibiotika a steroidy v podobě masti nebo kapek, následně je pacient užívá dle pooperačního stavu. Většinou také dostane kapky na rozšíření zornice. Kontroly probíhají po operaci dle individuálního nálezu.

PPV je operační výkon, který stále prochází překotným vývojem. Jeho úspěšnost závisí na dokonalém zobrazení během operace. Proto se používá nejnovější 3D operační mikroskop a intraoperační OCT (optická koherentní tomografie). Chirurg tak může vidět detaily, které běžným okem nelze. Vitrektom – základní operační přístroj, je setrvale zlepšován, vstupy do oka jsou minimální (samotěsnící), obvykle se nešijí. Součástí postupu je i perfektní osvětlení operačního pole na povrchu i uvnitř oka a laser k ošetření sítnice během operace. Významnou inovací je také použití různých barviv a roztoků ke snazší manipulaci se sítnicí. Postupně se také v určitých fázích operace testuje robotizace. Pro dosažení co nejlepších výsledků je na další vývoj a inovace vytvářen neustálý tlak.

Dlouhodobé výsledky závisí na základním onemocnění. Odchlípení sítnice s trhlinou má dnes prognózu přiložení 98 % a více. PPV umožňuje zasahovat ve prospěch pacientů tam, kde to dříve nebylo vůbec možné, nebo byly výsledky z dnešního pohledu neuspokojivé. Nezbývá ale také připomenout, že hlavním cílem PPV mnohdy bývá závažné oční onemocnění zastavit (stabilizovat), nejde vždy vrátit plné vidění.

Next article