Skip to main content
Domovská stránka » Moderní medicína » JAK SE DNES LÉČÍ DEPRESE
Moderní medicína

JAK SE DNES LÉČÍ DEPRESE

Ve spolupráci s:
Ve spolupráci s:

doc. MUDr. Bc. LIBOR USTOHAL, Ph.D

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

V současnosti existuje na českém trhu několik desítek antidepresiv. Všechna lze považovat za účinná, což dokazuje například metaanalýza publikovaná v roce 2018 Ciprianim et al. Autoři do ní zařadili 21 antidepresiv a většinu z nich mají k dispozici i čeští pacienti. Účinnost antidepresiv v léčbě depresivní poruchy potvrzuje i další metaanalýza publikovaná loni (Guem et al., 2020).

Výběr antidepresiva by měl být vždy individualizovaný pro konkrétního pacienta. V potaz je třeba vzít hned několik faktorů, které přehledně uvádí např. kanadské odborné sdružení CANMAT. Autoři tyto faktory dělí na spjaté s pacientem a spjaté s medikací. Mezi faktory spjaté s pacientem se řadí zejména klinické rysy deprese, dále komorbidní onemocnění a poruchy tělesného i psychického charakteru. Dále je třeba zohlednit anamnestická data pacienta – dříve účinné antidepresivum bude pravděpodobně opět účinné a stejně i naopak, podobně také v případě nežádoucích účinků – už jednou netolerované antidepresivum nebude pravděpodobně tolerováno ani podruhé. V neposlední řadě sem patří také preference pacienta.

K faktorům spjatým s medikací řadí kanadští autoři účinnost ve srovnání s jinými antidepresivy a také snášenlivost. Při zohlednění těchto faktorů nám mohou pomoci právě zmíněné metaanalýzy. K dalším faktorům spjatým s medikací patří případná interakce antidepresiv s jinými léčivy, které nemocný užívá na jiná svá onemocnění, a také cena a dostupnost antidepresiv (Kennedy et al., 2016).

České doporučené postupy z roku 2014 (Anders et al.) uvádějí, že antidepresivum může být užito v léčbě lehké depresivní epizody. Od středně těžké depresivní epizody by měla být antidepresiva v terapii užita vždy, u těžké depresivní epizody s psychotickými příznaky pak v kombinaci s antipsychotiky (alternativou je elektrokonvulzivní terapie). O případné neúčinnosti antidepresiva by se nemělo rozhodovat dříve než po čtyřech týdnech užívání v terapeutické dávce. V počátcích antidepresivní léčby lze případně s opatrností užít přídatnou léčbu (např. anxiolytika na zmírnění úzkosti či hypnotika pro úpravu spánku). Nicméně je třeba si uvědomit, že tato léčiva sama o sobě antidepresivně nepůsobí a většina z nich navíc může způsobit syndrom závislosti – zejména benzodiazepinová anxiolytika a hypnotika. Proto by se tyto léky neměly užívat déle než několik týdnů. U pacientů rezistentních vůči antidepresivům lze použít různé další strategie včetně augmentace některými novějšími antipsychotiky nebo lithiem.

Next article