Domovská stránka » Plicní zdraví » JAK ODHALIT KARCINOM PLIC VČAS?
ADVERTORIAL

Rakovina plic patří k nejhůře léčitelným onkologickým onemocněním. Příznaky se totiž začnou zpravidla projevovat až v jejím pozdním stádiu, kdy už je léčba méně účinná či zcela neúčinná. Také proto je zásadní prevence a plošné screeningové programy, které mohou nemoc odhalit včas.

prof. MUDr. JANA SKŘIČKOVÁ, CSc.

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno LF MU Členka výrobu ČPFS ČLS JEP a předsedkyně pneumo-onkologické sekce ČPFS ČLS JEP

Rakovina plic se projevuje až ve svém pozdním stádiu. Jaké jsou její příznaky?

Mezi typické příznaky rakoviny plic patří dušnost, chrapot, kašel a změna jeho charakteru, opakovaný zápal plic na jednom místě, později vykašlávání krve či bolesti na hrudi. Dále to jsou typické příznaky nádorových onemocnění jako zvýšené teploty, hubnutí a bolesti kloubů.

Jak by se měl člověk zachovat při zpozorování zmíněných příznaků? 

Jakmile se u plicního karcinomu začnou projevovat příznaky, jedná se už o onemocnění pokročilé, a tudíž nevyléčitelné, i když díky současným léčebným možnostem se v určitých případech může i rakovina plic změnit na onemocnění spíše chronického charakteru. Pacient tak může bez větších obtíží přežít i roky.
Když se ale objeví zmíněné příznaky, pacient by měl co nejdříve kontaktovat svého praktického lékaře, ten ho odkáže ke specialistovi.

Program časného záchytu karcinomu plic najdete ZDE

Jaký je význam plicní rehabilitace a je vhodná před operací plic, nebo až po ní?

Plicní rehabilitace je vhodná nejen pro pacienty s rakovinou plic, ale i pro pacienty s jinými plicními diagnózami, například astmatem či chronickou obstrukční plicní nemocí. Rehabilitace je zásadní oporou léčby, a to před i po operaci plic. Stává se také, že pacienta je možné operovat až po prodělání rehabilitace.

Probíhá u nás nějaký preventivní diagnostický program na odhalení karcinomu plic?

Ano, nedávno byl spuštěn a probíhá v rámci rizikových skupin. Účastnit se ho mohou na doporučení praktického lékaře či specialisty kuřáci nebo bývalí kuřáci ve věku 55–74 let, kteří vykouřili počet cigaret odpovídající množství vykouření jedné krabičky denně po dobu 20 let. Dle odhadů je v České republice až 500 000 takto rizikových pacientů. Pomocí screeningového LD-CT vyšetření (nízkodávková počítačová tomografie) je možné odhalit počáteční stadium rakoviny plic, kdy lze nádor odstranit operací a tím je onemocnění vyléčitelné.

doc. Prausová

doc. MUDr. JANA PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA.

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, předsedkyně ČOS ČLS JEP

Rakovina plic se v mnohém liší od ostatních onkologických onemocnění. Co je pro ni typické?

Především to, že pacient o ní dlouhou dobu vůbec nemusí vědět. Příznaky se začnou projevovat zpravidla až v jejím pozdním stádiu. Dochází při ní vlastně k jakýmsi opakovaným respiračním infektům. Typickým příznakem je dlouhotrvající kašel, který by měl být vždy signálem k návštěvě lékaře. Pacientům se však často, především kuřákům, zhoršují chronické plicní choroby, a protože jsou na kašel zvyklí, nemoc mohou podcenit.

Více o vyšetření karcinomu plic najdete ZDE

Můžete nám popsat onkologický plán používaný u karcinomu plic? Jaké jsou jeho cíle? 

Mezi základní cíle onkologického plánu patří především prevence. Klíčová je edukace široké veřejnosti o přínosech zdravého životního stylu, dostatku pohybu a nekouření. Dále je dostupný screeningový program pro kuřáky, a to současné i bývalé.

V čem je česká onkologická péče specifická? Držíme krok se světovým standardem? 

Součástí našeho onkologického plánu je kromě prevence i funkční systém kvalitní zdravotnické péče, která drží krok s evropským i světovým standardem, což se nám daří. Oproti řadě jiných států však pacientům nabízíme péči nejen kvalitní, ale i dostupnou, jelikož je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Můžeme říct, že tento systém je ve světovém měřítku raritní.

doc. Koblížek foto

doc. MUDr. VLADIMÍR KOBLÍŽEK, Ph.D.

Přednosta Plicní kliniky FN a LF UK v HK, vědecký
sekretář ČPFS ČLS JEP

Rakovina plic patří mezi multifaktoriální onemocnění. Jaké jsou hlavní příčiny jejího vzniku?

Především se jedná o kouření cigaret. V případě mužů kouří naprostá většina nemocných. Na druhou stranu asi 1⁄4 žen s plicním karcinomem patří mezi celoživotní nekuřačky. Vznik rakoviny plic také ovlivňují zevní činitele z ovzduší. Za rizikové se například považuje, pokud je pacient ve vyšší míře vystaven azbestu, radonu či jiné radioaktivní látce. Kromě výše zmíněného hraje důležitou roli i genetická zátěž pacienta.

Dlouhotrvající kašel by měl vždy být signálem k návštěvě lékaře.

Program časného záchytu karcinomu plic najdete ZDE

Ovlivňuje vznik tohoto onemocnění i zvýšená uhlíková stopa? 

Uhlíková stopa může souviset se zevním znečištěním prostředí. Její růst může být tedy nepřímo spojen s větším rizikem vzniku nádorových onemocnění. Nicméně příčinné souvislosti jsou daleko komplexnější.

Co by měl každý o tomto typu rakoviny vědět?

Určitě to, že zdravý životní styl, nekouření, pravidelná fyzická aktivita a participace na celoplošných screeningových programech dokáže redukovat vznik nových onemocnění, případně umožní jejich včasné nalezení v době, kdy se dají zcela vyléčit.

PACIENTSKÝ PŘÍBĚH: GENETICKÁ ZÁTĚŽ MŮŽE VÉST K RAKOVINĚ

Další článek